kruunupuiston TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laatimispäivämäärä: 9.6.2008, päivitys 25.5.2018

Rekisterin pitäjä
Kruunupuisto Oy
Vaahersalontie 44
58450 Punkaharju
Puh. 0447639130
www.kruunupuisto.fi

Yhteyshenkilö
Tiina Riikonen, kuntoutusjohtaja
Kruunupuisto OY
Vaahersalontie 44
58450 Punkaharju
Puh. 050 432 9282
tiina.riikonen@kruunupuisto.fi

Jorma Kudjoi, tietosuojavastaava
Verve Oy
Kasarmintie 13
90130 Oulu
Puh. 0400 957 858
jorma.kudjoi@verve.fi 

Rekisterin nimi
Kuntoutusselosterekisteri, kuntoutusasiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus
Kuntoutusasiakkaan kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta sekä laadunvarmistus. Kehittämistoiminta kuntoutuksen sisältöjen kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Kuntoutujan nimi, osoite, hetu, ammatti, diagnoositiedot, kuntoutusjaksoon on liittyvät tiedot.

Tietolähteet
Lähete/maksusitoumus, ennakkokyselylomake ja kuntoutuskertomus.

Tietojen luovutus ja siirto
Vain asianosaisen suostumuksella. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Kuntoutujan asiapaperit säilytetään potilasarkistossa, joka paloturvallinen.
Sähköinen aineisto: ElBit-Kunto-ohjelmassa, vain tarvittavilla henkilöillä on käyttöoikeus ohjelmistoon (käyttäjätunnus ja salasana). Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut tietosuojasitoumuksen, jossa käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet ja sitoutuu niitä noudattamaan. Vain tämän sitoumuksen allekirjoittaneelle annetaan atk-järjestelmän käyttöoikeudet. Fyysinen suojaus. F-secure työasemilla. DNA:n tietoturvapalomuuri. Kuntoutujan asiapaperit säilytetään potilasarkistossa, joka paloturvallinen.

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (henkilöllisyystodistus).Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti yksilöiden korjattava kohta. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tiedon säilytys
Tietoja säilytetään Terveydenhuollon arkistosäädösten mukaisesti.

Tämä on Kruunupuisto Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.
Laatimispäivämäärä: 15.11.2010, päivitys 25.5.2018

Rekisterin pitäjä
Kruunupuisto Oy
Vaahersalontie 44
58450 Punkaharju
Puh. 044 7639130
www.kruunupuisto.fi

Yhteyshenkilö
Hotellinjohtaja Birgitta Ojasalo
Kruunupuisto Oy
Vaahersalontie 44
58450 Punkaharju
Puh. 050 468 8421
birgitta.ojasalo@kruunupuisto.fi

Jorma Kudjoi, tietosuojavastaava
Verve Oy
Kasarmintie 13
90130 Oulu
Puh. 0400 957 858
jorma.kudjoi@verve.fi 

Rekisterin nimi
Hotellijärjestelmän asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

Rekisterin tietosisältö
Matkustajailmoituksen tiedot ja asiakkaan antamat asiakastiedot.

Tietolähteet
Asiakkaan antamat tiedot.

Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen säilytys
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla tietoja säilytetään vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoituksesta. Asiakaspalvelun ja suoramarkkinoinnin kannalta tarpeellisia matkustajatietoja voidaan säilyttää rekisterissä yhden vuoden jälkeenkin sellaisten matkustajien kohdalla, jotka eivät ole käyttäneet kielto-oikeuttaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Kruunupuisto Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.
Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Kruunupuisto OY:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Pääsy rekisteriin yleisen verkon kautta on estetty. Fyysinen suojaus.F-secure työasemilla. DNA:n tietoturvapalomuuri.

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (henkilöllisyystodistus). Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti yksilöiden korjattava kohta. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Muut mahdolliset oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta rekisterin yhteyshenkilölle.