Muut palvelut

Työhyvinvointianalyysit

Työhyvinvoinnin kehittäminen pohjautuu työyhteisön toiminnasta saatavan tiedon analysoimiseen. Jokaisella yrityksellä ja työyhteisöllä on omanlaisensa tapa toimia ja kehittää toimintaansa. Työelämän muutosvauhti, asiantuntijuuden vaatimukset, erilaiset häiriöt yhdessä toimimisessa, haasteet osaavassa johtamisessa ja alaistoiminnassa ovat jokaisella työyhteisöllä erilaiset. Näin myös työhyvinvoinnin kartoittamismenetelmien tulee olla monipuolisia ja kattavia niin, että jokaiselle työyhteisölle löytyisi omaa toimintaa parhaiten kuvaavat menetelmät. Kruunupuiston yrityksille ja työyhteisöille tarjoamissa työhyvinvoinnin kartoittamismenetelmissä lähtökohtana on selvitellä niin työntekijöiden yksilöllistä kuin myös työyhteisön yhteisöllistä hyvinvointia.

Menetelminä käytämme mm.:

 • haastattelua
 • VoimaVaratTyössä-kyselyä
 • Työyhteisöindeksiä
 • BBI-15 -kyselyä
 • työtilanteiden videointia tarvittaessa

Kuinka käytännössä toimimme?

Työhyvinvoinnin kartoittaminen alkaa yhteiskeskustelulla työpaikan esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön kanssa. Yhteiskeskustelussa sovitaan käytännön toimenpiteet ja aikataulutus henkilöstön informoimisesta, kartoituksen tekemisestä, tulosten analysoimisesta ja julkistamisesta sekä mahdollisista kehittämistoimenpiteistä.

Luento- ja koulutuspalvelut

Meiltä voit tilata yksittäisiä luentoja tai vaikkapa kokonaisia koulutuspäiviä. Asiantuntijamme auttavat sinua räätälöimään yrityksellesi sopivan kokonaisuuden. Meillä on käytettävissä useita luentotiloja 10–80 hengen ryhmille. Asiantuntijamme tulevat tarvittaessa luennoimaan myös yritykseenne.

Esimerkkejä luentoaiheistamme:

LUENNOT/KUNTOUTUSPSYKOLOGI

 • Työstressinhallinta
 • Ajanhallinta työssä
 • Työhyvinvointi
 • Työssä ja työstä palautuminen
 • Työelämätaidot
 • Työyhteisön ristiriidoista ratkaisuihin
 • Rakentava ja terveyttä ylläpitävä ajattelu

LUENNOT/FYSIOTERAPEUTTI

 • Kuntoliikunnan perusteet, miten ja miksi liikkua
 • Työstä kuormitusta - työn fyysisen kuormituksen hallinta

LUENNOT/TERVEYDENHOITAJA

 • Hyvää oloa ravinnosta
 • Laihduttaminen, painonhallinta
 • Uni ja terveys
 • Terveyttä edistävät elintavat
 • Vaihdevuodet ja hyvinvointi
 • Diabetes, ennaltaehkäisy ja itsehoito
 • Terveysriskien kartoitus ja suositukset
 • Työterveyshoitajan terveystunti asiakkaan toivomalla teemalla

LUENNOT/RAVITSEMUSTERAPEUTTI

 • Ravinnosta terveyttä ja hyvinvointia
 • Painonhallinnasta syömisen hallintaan
 • Arjen hyvät valinnat
 • Ikääntyvän hyvät ruokavalinnat

KOULUTUSPÄIVÄT (valmiit paketit)

 • Niskatutkimukseemme pohjautuva päivän koulutuspaketti
 • Ääniterapiaan liittyvät koulutuspäivät erillisellä sopimuksella

Lisätietoja:

Myyntipalvelu
044 763 9130
myyntipalvelu@kruunupuisto.fi

Mentorointi

Mentorointi varmentamassa organisaation osaamista, kehittymistä ja menestystä

Kreikkalaisen mytologian mukaan ennen lähtöään Troijan sotaan, Ithakan kuningas sotapäällikkö Odysseys pyysi ystäväänsä Mentoria toimimaan poikansa Telemakhoksen ystävänä, neuvojana, opettajana sekä kasvattajana. Tämän tarinan kerrotaan olevan mentoroinnin alkulähteenä.

Mitä mentorointi on?

Mentoroinnilla tarkoitetaan ohjausta ja tukea, jota kokeneempi senioriasemassa oleva henkilö antaa kehityshaluiselle ja –kykyiselle nuoremmalle henkilölle. Mentorointi pohjaa ajatuksensa mestari-kisälliperinteeseen, jonka avulla on pyritty jakamaan kokeneemman henkilön, mestarin, elämänviisautta, kokemuksia, tietoja ja taitoja nuoremmalle henkilölle, kisällille, tukien tätä kautta hänen kasvuaan ja kehittymistään. Mentorointi on tavoitteellinen kahdensuuntainen vuorovaikutussuhde, jonka tunnuspiirteinä on molemminpuolinen avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus.

Miksi mentorointia?

Useissa organisaatioissa on tapahtumassa eläköitymisen myötä suuria muutoksia, jotka asettavat organisaatiot uusien haasteiden eteen. Eläköitymisen myötä työpaikoilta poistuu runsaasti kokeneita ammattilaisia ja heidän mukaan kokemusperäistä ns. hiljaista tietoa siirtyy työpaikoilta pois. Mentorointiohjelma pyrkii säilyttämään tämän hiljaisen tiedon työpaikalla jakamalla kokeneiden työntekijöiden tieto-taidon ja osaamispääoman nuorempien työntekijöiden kanssa. Mentorointi on organisaation kehittämisen ja kehittymisen menetelmä.

Kruunupuiston mentorointipalvelut

Kruunupuiston toteuttama mentorointiohjelma suunnitellaan yhdessä työpaikan johdon ja henkilöstön edustajien kanssa. Suunnittelun jälkeen työpaikalla tiedotetaan mentoroinnista ja pyritään sitouttamaan henkilöstö ohjelman toteuttamiseen. Mentorointiohjelma pohjautuu toteuttamissuunnitelmalle jossa on määritelty aikataulutus, mentori-mentoroitava-parit ja koulutus. Mentoriparien lukumäärä muotoutuu työpaikan koon ja tarpeen mukaan. Koulutuspäiviä on kaikkiaan 5 joista 2 on suunnattu mentoreille ja 3 yhdessä mentoreille ja mentoroitaville. Mentoroinnin tarkastelunkohteena on mm. osaamisen siirtäminen, itsensä johtaminen, oppiminen ja ammatillinen kehittyminen.

Työyhteisövalmennus

Tavoite ja kohderyhmä

Työyhteisön kehittämistyön tavoitteena on työyhteisön toimivuuden, yhteistyön ja hyvinvoinnin lisääminen. Kehittämistyön edellytyksenä on yhteisten tavoitteiden, yhdessä tekemisen ja yhdessä jakamisen kautta syntyvä yhteisöllisen osaamisen ja hyvinvoinnin kehittyminen. Kehittämisen kohteena on koko työyhteisö tai yksittäiset tiimit/työryhmät.

Kuinka liikkeelle

Kruunupuiston tarjoama työyhteisön kehittämisvalmennus on kestoltaan 6kk-2 vuoden mittainen kokonaisuus jossa työskentelymenetelminä käytetään yksilö- ja ryhmätyöskentelymenetelmiä työpaikan tilanteen mukaan. Kokoontumiset 1-2 kertaa kuukaudessa. Kehittämisen kohteet kartoitetaan yhteiskeskustelussa työpaikan edustajien kanssa. Lisäksi käytetään haastattelun ohella muita soveltuvia kartoitusmenetelmiä mm. Voimavarat Työssä-kyselyä, Työyhteisöindeksiä, BBI 15-kyselyä, työterveyshuollon tietoja. Yhteiskeskustelussa työnantajan edustajien kanssa sovitaan kehittämistarpeista eri työntekijäryhmille sekä sovitaan kehittämismenetelmistä.

Käsiteltävät osiot

Työyhteisön kehittäminen koostuu kolmesta eri osiosta: 1) TYÖPROSESSIEN KEHITTÄMINEN joka pitää sisällään organisaation perustehtävän tarkastelun ja tavoitteiden selkeyttämisen, työnjaon toimivuuden ja työn organisoinnin kehittämisen sekä vastuiden tarkastelun, 2) YHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTÄMINEN joka koostuu esimies- ja alaistaituruuksien tarkastelusta ja kehittämisestä, vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja me-hengen kehittämisestä sekä tiimimäisen työotteen jalkauttamisesta 3) OSAAMISEN KEHITTÄMINEN jossa tarkastelun kohteena on yksilöllinen ja yhteisöllinen osaaminen, osaamispolkujen rakentaminen, kehityskeskustelujen kehittäminen, itsensä johtaminen ja oppiminen. Kehittämisosioiden painottumisen ja tarpeiden määrittyminen tapahtuu alkuneuvotteluissa työpaikan edustajien kanssa.Tilaa uutiskirje