Kuntoremontit

Kenelle

 • kuntoremonttikurssit ovat työpaikkakohtaisia kursseja
 • työikäisille henkilöille, joilla:
  • työkyvyn ylläpysymistä vaikeuttavia tekijöitä
  • kiinnostusta fyysisen suorituskyvyn ylläpitämiseen
  • kiinnostusta tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn

Sisältö

 • kuntoremonttikurssin sisältö ja painotus sovitaan yhdessä työnantajan kanssa, esim. työssä jaksaminen, painonhallinta, 50+, esimiestyö ja johtaminen, voimavaroja luonnosta, äänenhuolto puhetyöläisille
 • kurssin kesto 5 - 7 vrk, mahdollinen seurantajakso 1 – 2 vrk
 • ryhmän koko 8 – 12 hlöä
 • fyysisen kunnon testaus (kävelytesti/ergometritesti ja lihaskuntotesti)
 • ryhmäohjelma, luennot, keskusteluryhmät, terveysneuvonta
 • vapaa-ajan ohjelmat sekä uimahallin ja kuntosalin vapaa käyttö
 • mahdollisuus ostaa esim. hierontaa, kylpyjä, turvehoitoja, kosmeettisia hoitoja ja jalkahoitoja

Näin haet kuntoremonttiin

kuntoremonttikurssin tilaaja (työnantaja) valitsee osallistujat yhdessä työterveyshuollon kanssa

kurssi on Kelan ennaltaehkäisevää varhaiskuntoutusta

kurssilainen tai hänen työnantajansa on oikeutettu kuntoutusrahaan

Lisätiedot:

Palvelupäällikkö
Tuovi Riikilä
050 354 5825
tuovi.riikila@kruunupuisto.fi

Kuntoutusjohtaja
Tiina Riikonen
050 432 9282
tiina.riikonen@kruunupuisto.fi

Teemoitetut kuntoremontit:

LISÄPOTKUA JAKSAMISEEN

 • ohjelmarunko, jaksotus ja työryhmä sama kuin peruskuntoremontissa.
 • kohderyhmänä ovat työntekijät, jotka tunnistavat uupumisriskin ja haluavat syventyä pohtimaan voimavarojaan ja työhyvinvointiaan.
 • tavoitteena palauttaa fyysisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia voimavaroja, pyrkiä löytämään keinoja, jotka tähtäävät arjessa ja työelämässä selviytymiseen. Auttaa kurssilaisia tunnistamaan ja arvioimaan voimavarojaan ja toimimaan itse aktiivisena uupumuksesta selviytymisessä ja sen ennaltaehkäisyssä.
 • liikuntaosuudet toteutetaan kevennettyinä 1-2kert/vrk, painopiste luonto/rentoutus harjoituksissa.
 • ryhmäkeskusteluissa käsitellään voimavara-ajattelua, uupumukselle altistavia tekijöitä ja elämänhallintaa.

VIISKILOISTA-PAINOPISTEENÄ PAINONHALLINTA

 • ohjelmarunko, jaksotus ja työryhmä sama kuin peruskuntoremontissa.
 • kohderyhmänä voivat olla ylipainosta kärsivät, joilla on halu pysyvään painonhallintaan ja motivaatiota myös lääkkeettömin keinoin tukea terveyttä ja hyvinvointiaan, ja/tai metabolista oireyhtymää sairastavat.
 • tavoitteena on työkykyä- ja terveyttä ylläpitävän ruokavalion omaksuminen osana liikunnallista elämäntapaa. Antaa tukea työntekijöille pysyvään (n.5%/5kg) painonpudotukseen.
 • liikuntaosuudet toteutetaan ryhmän ikä ja toimintakyky huomioiden. Kurssin aikana osallistujat seuraavat kertyneitä askeleita/vrk askelmittarien avulla ja sitä kautta oppivat tunnistamaan liikunnan määrän suhteessa painonhallintaan.
 • alustuksissa ja keskusteluissa painotetaan aiheita painonhallinnan näkökulmasta (ravinto, lepo, fyysinen aktiivisuus, stressi, elämänasenne jne.)

”LÄPÄISETKÖ KATSASTUKSEN”-IRTI TUPAKASTA

 • ohjelmarunko, jaksotus ja työryhmä sama kuin peruskuntoremontissa.
 • kohderyhmänä työntekijät, joilla on motivaatiota tupakoinnin lopettamiseen.
 • tavoitteena on löytää keinoja tupakoinnin lopettamiseen ja sitä kautta terveyden ja toimintakyvyn paranemiseen. Löytää omasta arjesta niitä voimavaratekijöitä, jotka tukevat terveellisiä elintapoja.
 • liikuntaosuudet toteutetaan ryhmän ikä ja toimintakyky huomioiden. Hengitysfunktiota seurataan kurssin aikana.
 • alustuksissa käsitellään yksityiskohtaisemmin tupakan aiheuttamia terveysriskejä, sekä keinoja tupakoinnin lopettamiseen. Sovittavissa on mahdollisuus nikotiinikorvaushoitotuotteiden kokeilusta kurssin aikana.

”NISKA NOTKEAKSI”-REMONTTI

 • ohjelmarunko, jaksotus ja työryhmä sama kuin peruskuntoremontissa.
 • kohderyhmänä ovat työntekijät, joilla on niskahartiaseutua kuormittava työ tai alkavaa oireilua ko. alueella.
 • tavoitteena on löytää itsehoitokeinoja oireiden kurissa pitämiseksi sekä löytää sopivia liikuntamuotoja. Kurssilla sovelletaan harjoittelussa Kruunupuistossa toteutetun niskatutkimuksen tuloksia.
 • liikuntaosuudet toteutetaan huomioimalla harjoittelussa/lajeissa niskahartiateema (esim. sauvakävely, kuntonyrkkeily).
 • alustuksissa käsitellään mm. työergonomiaa, tuki- ja liikuntaelin sairauksia ja niiden itse hoitoa.

KUNTOREMONTTI 50+

 • ohjelmarunko, jaksotus ja työryhmä sama kuin peruskuntoremontissa
 • kohderyhmänä yli 50-vuotiaat työntekijät, joilla on fyysistä ja psyykkistä kuormitusta työssä.
 • tavoitteena on tunnistaa iän mukanaan tuomat muutokset työ- ja toimintakyvyssä.
 • liikuntaosuudet kevennettyinä 1-2 harjoitusta/päivä
 • alustuksissa ja keskusteluissa painotus mm. jaksamiseen, voimavaroihin ja ikääntymiseen liittyvissä asioissa.

PUHTIA POMOLLE – ESIMIEHET REMONTISSA

 • ohjelmarunko, jaksotus ja työryhmä sama kuin peruskuntoremontissa
 • kohderyhmänä esimiehet ja vastaavissa tehtävissä toimivat
 • tavoitteena on tunnistaa ja tiedostaa esimies työn riskit ja löytää omaa jaksamista tukevia keinoja
 • alustuksissa ja keskusteluissa käsitellään mm. esimiestyön haasteita, toimivaa työyhteisöä, esimiehen roolia työhyvinvoinnin tukijana.

ÄÄNENHUOLTOA PUHETYÖLÄISILLE

 • ohjelmarunko, jaksotus ja työryhmä sama kuin peruskuntoremontissa, äänikuntoremontissa työryhmään kuuluu liäsksi puheterapeutti
 • kohderyhmänä puhetyötä tekevät henkilöt
 • tavoitteena on löytää vinkkejä ja opastusta äänenhuoltoon ja ennaltaehkäistä ääniongelmia
 • alustuksissa, keskusteluissa ja harjoituksissa aiheina luonteva ja toimiva äänenkäyttötapa, lepo- ja ääntöhengitys, ryhti, kehon huolto, rentous, ääniergonomia sekä ääni osana persoonallisuutta.

Kuntoremonttiesitteen voit ladata ja tulostaa tästäTilaa uutiskirje